Huurvoorwaarden algemeen
 

I. Algemeen
Art. 1: Alle verhuringen, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, door de huurder gekend en aanvaard; uitsluitende voorwaarden van de huurder worden niet aanvaard.

Art. 2: Bij annulatie van het gehuurde artikel (of meerdere artikels), wordt er een vergoeding gevraagd van 50% van de totale kost, uit hoofde van gederfde inkomsten, mits schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 3: Bij het huren van 1 of meerdere goederen , vragen we een voorschot van 50% van de totale huurprijs. Dit kan overgeschreven worden. Gegevens om over te schrijven worden doorgegeven bij het boeken van de goederen ( De overige 50% wordt betaald bij de in ontvangst name van de goederen). Indien gewenst, kan er ook op voorhand via overschrijving betaald worden. Er wordt niet betaald na de levering. Bij niet betalen op voorhand of ten laatste bij de levering, worden de goederen niet geplaatst.
Art. 4: Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.
II. Verhuur

Art. 5: De afgesproken huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd.

Art. 6: Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn uitsluitend ten laste van de huurder.

Art. 7: Alle verhuurde goederen zijn en blijven de exclusieve eigendom van 4mule events. De huurder is verplicht om in geval van beslaglegging, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, en dergelijke, de gerechtsdeurwaarder, curator, commissaris inzake opschorting, vereffenaar, en dergelijke, daarvan kennis te stellen.

Art 8: Bij overmacht kan de verhuurder het contract eenzijdig be-eindigen zonder kosten voor de verhuurder.

Art 9: Bij het niet naleven van de richtlijnen door de huurder heeft 4mule events het recht het contract ter plekke te be-eindigen.

Art. 10: Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed onder te verhuren, mits de huurder toestemming heeft verkregen van 4mule events.

Art. 11: De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen, indien nodig, te vervangen door gelijkwaardige.

III Aa:nsprakelijkheid

Art. 12: De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode.

Art. 13: De huurder zal aan de gehuurde goederen de zorg besteden zoals een goede huisvader. Dit betekent onder meer dat hij/zij:
-de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften correct toepast
-de huurder is steeds aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn.

Art. 14: Als de huurder een gebrek vaststelt aan een van de gehuurde goederen, dient hij dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder op telefoonnummer 0477 601 048

Art.15: 4mule events is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden.

Art. 16: In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen zal er 15 EUR per kwartier worden aangerekend wegens oponthoud.
Art.17: De huurder/ organisator  verleent steeds gratis toegang aan de medewerkers 4mule events.
Art.18: Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.

Huurvoorwaarden springkastelen

Art. 1: Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1,5 meter rondom het kasteel (afh van afmetingen kasteel, zie bijgevoegde gebruikershandleiding). Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten.

Bij levering van een artikel dient tenminste één volwassen persoon aanwezig te zijn om te helpen bij het lossen en opstellen ervan. Dit geldt eveneens bij het opvouwen en opladen bij de terugname van het gehuurde goed. Het staat de verhuurder vrij de overeenkomst te verbreken wanneer bij levering vastgesteld wordt dat er geen geschikte ondergrond voorhanden is. In dit geval wordt er een vergoeding gevraagd van 50% van de huurprijs, uit hoofde van gederfde inkomsten en onnodige verplaatsing. Bij afhaling wordt verwacht dat de attractie zich in nette staat bevindt, zowel wat de binnenzijden, de buitenzijden als de onderkant betreft. Indien de bodem van het springkasteel bevuild is (vb. door uitwerpselen, braaksel …) zal er een vergoeding van 50€ gevraagd worden voor het reinigen van het springkasteel.

Art. 2:Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art 1 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is. Bij in ontvangst name zal de huurder zich vergewissen van de goede staat van het gehuurde artikel en van de correcte werking ervan. Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het

artikel in ontvangst te nemen zal er 15 EUR per kwartier worden aangerekend wegens oponthoud. In geval van niet of laattijdige levering wegens onmacht van de verhuurder, zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 

Art. 3: De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.
 

Art. 4: In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.
 

Art. 5: Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: Water laten aflopen alvorens af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien.

 

Art. 6: Bij het bestellen van 1 of meerdere artikelen, vragen we een voorschot van 50% van de totale huurprijs. Dit kan overgeschreven worden. Gegevens om over te schrijven worden doorgegeven bij het boeken van de attractie(s). De overige 50% wordt betaald bij de in ontvangst name van de attractie(s). Indien gewenst, kan er ook op voorhand via overschrijving betaald worden. Er wordt niet betaald na de levering. Bij niet betalen op voorhand of ten laatste bij de levering, wordt het springkasteel niet geplaatst.
 

Art. 7: Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Art. 8: In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Art. 9: Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

 

Art. 10: "Slecht weer ticket" houdt in dat er uitstel van levering kan gevraagd worden bij slecht weer. Het "slecht weer ticket" wordt enkel toegekend bij voorspelling van aanhoudende hevige regen of storm en bij onweer. Dit "slecht weer ticket" is 9 maanden geldig. Binnen de termijn van 9 maanden kan er dus een nieuwe datum gekozen worden om het springkasteel te laten leveren. Het springkasteel moet op de gevraagde datum natuurlijk wel vrij zijn. Het "slecht weer ticket" geldt enkel bij het huren van 1 springkasteel voor 1 dag. Bij het huren van meerdere kastelen voor 1 dag of bij het huren van 1 of meerdere kastelen voor meerdere dagen, vervalt het "slecht weer ticket". Het "slecht weer ticket' kan enkel aangevraagd worden, de avond voor de geplande dag. De verhuurder dient zelf telefonisch contact op te nemen met de huurder en er wordt in onderling overleg beslist of de het "slecht weer ticket" wordt toegekend. Indien de weersvoorspellingen 5 Beaufort of meer geven wat betreft de windsnelheid, dan heeft de verhuurder alle recht om het springkasteel niet op te zetten, dit omdat we dan de veiligheid van de gehuurde attractie niet kunnen garanderen. Ook hier kunnen we het "mooi weer ticket" geven. Wanneer blijkt dat het springkasteel niet voldoende kan worden verankerd, wordt er een vergoeding gevraagd van 50% van de huurprijs, uit hoofde van gederfde inkomsten en onnodige verplaatsing. De huurder zal dan ook geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

 

Art. 11: Bij annulatie van het gehuurde artikel (of meerdere artikels) die niet onder artikel 9 valt, wordt er een vergoeding gevraagd van 50% van de totale kost, uit hoofde van gederfde inkomsten.Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.